តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទិញ?
1, ជ្រើសពណ៌និងទំហំ, ចុចចង់ទិញ
2, ពិនិត្យមើលធាតុរបស់អ្នកនៅក្នុងរទេះនិងពិនិត្យចេញ
3, ចូលគណនីរបស់អ្នក (ចុះឈ្មោះប្រសិនបើមិនមាន)
4 ជ្រើសរើសវិធីចែកចាយនិងទូទាត់
5, ដាក់បញ្ជា


នៅពេលណាអាចដឹកជញ្ចូន?
ការបញ្ជូនទំនិញភ្លាមៗ
របៀបបង់ប្រាក់?
ជ្រើសនៅពេលដាក់ស្នើ
របៀបដឹកជញ្ជូន?
ជ្រើសនៅពេលដាក់ស្នើ
ពេលណាទើបអាចទទួលបានការបញ្ជាទិញ?
ភ្នំពេញក្នុងរយៈពេលតែមួយថ្ងៃ
តាមខេត្តក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង។
តើខ្ញុំអាចផ្លាស់ប្តូរផលិតផលបានដែរឬទេ?
ផ្លាស់ប្តូររយៈពេល 3 ថ្ងៃ។