ហាងបានផ្លាស់ប្តូរ

ជូនទៅដល់អតិថិជនហ្វូវូហ្វេសិនទាំងអស់

ដោយសារកិច្ចសន្យាជូលត្រូវបានបញ្ចប់ដូច្នេះហើយទើបហ្វូវូហ្វេសិនសាខាផ្សារថ្មីប្តូទៅសាខាសុវណ្ណា

សូមអតិថិជនទាំងអស់អញ្ចើញទៅសាខាសុវណ្ណាដើម្បីលរនិង​ ទិញ​សំលៀកបំពាក់

អរគុណច្រើន

បញ្ចប់ទ្រឹមថ្អៃទី15 ខែសីហាឆ្នាំ2017