គ្មានការផ្លាស់ប្តូរឬត្រលប់មកវិញក្នុង ខែកុម្ភ ថ្ងៃ01ដល់ថ្ងៃ28 ។

ដោយសារពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំចិននៅថ្ងៃទី 01-28 ខែមករាឆ្នាំ 2018. សេវាដឹកជញ្ជូន នឹងរោងចក្របានឈប់ដឹកជញ្ជូនក្នុងកំឡុងពេលនេះ។

រាល់ផលិតផលទាំងអស់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតផ្លាស់ប្តូរទៅ​ម៉ូតផ្សេងទៀតទេប្រសិនបើលេខកូដអស់ស្តុក អស់ពណ៍ ឬ ទំហំ។

សូមកត់សំគាល់​ អ្នកអាចទៅហាង ដើម្បី ឆែក នឹងជ្រើសរើស ចៀសវាងកាខុស​។

ហាងសំលៀកបំពាក់ VOOFOO នឹងមានសម្រាកខ្លីនៅ ថ្ងៃ16​ដល់​​ ថ្ងៃ18 ​ខែកុម្ភ:

អរគុណសម្រាប់ការគាំទ្ររបស់អ្នក។