ការបដិសេធ

មានអតិថិជនមួយចំនួនបានធ្វើការតវ៉ាអំពីការខុសគ្នារវាងព៌ណនៃសំលៀកបំពាក់។ ហើយឥឡូវនេះយើងធ្វើការ ពិព័ណនាអំពីភាពខុសគ្នារវាងព៌ណនៃសំលៀកបំពាក់នេះ។ ដូចដែលអ្នកធ្លាប់បានដឹងហើយថា រាល់នូវកញ្ចក់កុំព្យូទ័រ រឺ ឧបករណ៍មួយចំនួនមានព៌ណខុសៗគ្នា។ ដូចនេះសូមធ្វើការត្រួតពិនិត្យដូចខាងក្រោម៖

 

 នេះគឺជាភាពខុសគ្នារវាងកញ្ចក់នីមួយៗរបស់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ, នៅពេលដែលយើងធ្វើការថតរូបភាព, សំលៀកបំពាក់ត្រូវបានទទួលនូវពន្លឺខុសៗគ្នាទៅតាម ស្ថានភាពផ្សេងៗគ្នា ដូចនេះធ្វើអោយព៌ណមានលក្ខណៈផ្សេងៗគ្នាដែរ។ រូបភាពរបស់យើងមួយចំនួនធំដែលធ្វើការ អាប់ឡូត និងត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យ ដោយបុគ្គលិកយើងខ្ញុំ។ សំរាប់ការជៀសវាងនូវបញ្ហាដែលមានការខុសគ្នាអំពីព៌ណ, យើងធ្វើការណែនាំអោយអតិថិជន អញ្ជើញមកដល់ហាងយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់ និងធ្វើការ ល សាកល្បង​ និង ជាវដោយសេរី។