ទូទាត់ប្រាក់តាមអ្នកដឹកជញ្ជូន

អ្នកអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់សុទ្ធតាមរយៈអ្នកដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់ , ប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ 

អ្នកមិនត្រូវបានអោយធ្វើការកក់ រឺអ្វីផ្សេងៗជាមុនទេ, គ្រាន់តែធ្វើការទូទាត់ប្រាក់សុទ្ធនៅពេលដែលអ្នកដឹកជញ្ជូនឥវ៉ាន់របស់យើងខ្ញុុុំមកដល់កន្លែងអ្នក។ មិនមានការ

ចំណាយផ្សេងៗទៀតទេ ។ អ្នកអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខៈ 069 60​ 00 58 ប្រសិនបើមាននូវចំងល់ផ្សេងៗ។

ធ្វើការទូទាត់តាមរយៈធនាគារ

អតិថិជនដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តាលខេត្តអាចធ្វើការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈវិធីខាងក្រោមៈ

 

ធនាគារ អេប៊ីអេ

ឈ្មោះ Mr. KUAI ZHOU

គណនីៈ 000086627

 

ធនាគារ អេស៊ីលីដា

ឈ្មោះ Mr. KUAI ZHOU

គណនីៈ 250​ 000 6287 1914

 

ធនាគារ កាណាឌីយ៉ា

ឈ្មោះ Mr. KUAI ZHOU

គណនីៈ 0020 0001 29977

 

អេធីអឹម

ឈ្មោះ Mr. KUAI ZHOU

គណនីៈ 6050​ 0088 0290 6502

 

WING,Emoney,True money:

ឈ្មោះ Woofoo Fashion

ទូរស័ព្ទលេខៈ 0888 586 001

 

នៅពេលដែលអតិថិជនធ្វើការផ្ទេរលុយ, សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំភ្លាមៗ និង ពួកយើងធ្វើការរៀបចំឥវ៉ាន់សំរាប់ដឹកជញ្ជូនជូន, ជាទូទៅអ្នកនឹងអាចទទួល នូវទំនិញនៅថ្ងៃបន្ទាប់។ កំណត់ចំណាំៈ សូមធ្វើការរក្សាទុកនូវលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក។ 

ពួកយើងនិងធ្វើការទទួលខុសត្រូវលើការបាត់បង់នូវទំនិញតាមរយៈការដឹកជញ្ជូន។ 

អរគុណសំរាប់ការគាំទ្រ!

 

 

 

 

Pipay

សូមវិភាគកូដដើម្បីទូទាត់,ផ្ទេរ​ទៅ 0888880858