របៀបទិញទំនិញតាមវែបសាយ

 

1,ជ្រើសរើសទំនិញររួចចុចពាក្យBuy Now


2, បញ្ចូលគណនេយ្យហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក


3,ចុចពាក្យ Submit Now


4 , បន្ទាប់ពីអ្នកចុចពាក្យSubmitរួចអ្នកនឹងទទួលបានអុីម៉ែលនឹងសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចSubmitបាន។សូមពិនិត្យមើលនូវជំហានទី៣ម្តងទៀត,ដើម្បីបំពេញពត័មានរបស់អ្នក,ជ្រើសរើសមធ្យោបាយសំរាប់ការដឹកជញ្ជូនបន្ទាប់ចុចពាក្យconfirm, ជ្រើសរើសរបៀបនៃកាបង់ប្រាក់រួចចុចពាក្យconfirmនិងចុពាក្យSubmit ម្ដងទៀត។