របៀបដើម្បី ចូល

1, ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ជាទិញពីហាងសំលៀកបំពាក់ WOOFOO ឬ voofoo.com ឬ វេបសាយ voofoo  បន្ទាប់ពីខែឧសភាឆ្នាំ 2017 អ្នកអាចប្រើលេខទូរសព្ទរបស់អ្នកដើម្បីចូលតាមរយៈគណនីលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក
ឧទាហរណ៍ ; ឈ្មោះគណនី : 069600058 ពាក្យសម្ងាត់ : 111111  
ប្រសិនបើអ្នកមិនអាច ចូលសូមចុច (ភ្លេចពាក្យសម្ងាត់) ហើយបន្ទាប់មកនឹងមាន ផ្ញើសារតាមទូរសព្ទដើម្បីទទួលពាក្យសម្ងាត់ថ្មីនៅក្នុងទូរសព្ទរបស់អ្នក។

2. ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមិនអាចចូលបានសូមចុះឈ្មោះគណនីថ្មី